Overstrand

AREA OF RESPONSIBILITY

burn permits

What you must know

brandpermit

Wat jy moet weet

Landowners can apply to undertake controlled burns on their properties. But it’s vital to adhere to a number of important guidelines and rules before lighting the match.

 

 

 • According to Overstrand Fire & Rescue, it’s compulsory to obtain a burn permit BEFORE starting a controlled burn. The application is available on the goFPA website or at Overstrand Fire & Rescue.
 • Landowners must also make payment of R330.00 (until 30 June 2020) to the Overstrand Municipality before the inspection takes place. Use your farm name or permit number as your reference. PLEASE NOTE, the Overstrand Municipality HAS A NEW BANK ACCOUNT. Here are the details
 • In order to receive a burn permit, landowners contact the local fire service. They provide information on where they intend to burn (including an accurate map), details on the person responsible for the fire, the type of vegetation to be burnt, and the resources available to extinguish the fire. Complete your burn permit application form.
 • A trained fire prevention officer will then inspect the area to be burnt.
 • Relevant authorities, neighbours and the fire station must also be informed of the controlled burn AT LEAST 2 weeks prior to the event, and must give their consent. Inform your neighbours about your intent to burn when you apply for a permit.
 • Permits are valid for 15 days.
 • And landowners must let the Overstrand Fire & Rescue team know 2 hours before they light the match: 028 313 8980.*

 

Grondeienaars kan aansoek doen vir beheerde brande op hul eiendomme. Maar dis noodsaaklik om aan ’n paar belangrike riglyne en reëls te voldoen voor jy die vuur aansteek.

 

 

 • Volgens Overstrand Brandweerdienste is dit verpligtend om ’n brandpermit te kry voor jy ’n vuur aansteek. Die aansoekvorm is beskikbaar op die goFPA-webtuiste en by Overstrand Brandweerdienste.

 

 • Grondeienaars moet ook R330.00 aan die Overstrand-munisipaliteit betaal (tot 30 Junie 2020) voor die inspeksie plaasvind. Gebruik jou plaasnaam of permitnommer as jou betalingsverwysing. LET ASSEBLIEF OP die munisipaliteit het ’n nuwe bankrekening. Hier is die besonderhede.

 

 • Om ’n brandpermit te ontvang moet die grondeienaar die plaaslike brandweerdienste kontak. Verskaf inligting oor waar jy van plan is om te brand (insluitend ’n akkurate kaart), besonderhede van die persoon verantwoordelik vir die beheerde brand, die soort plantegroei wat verbrand gaan word en die hulpbronne wat beskikbaar is om die brand te blus. Voltooi die brandpermitaansoekvorm.’n Opgeleide brandbestrydingsamptenaar sal die gebied wat gebrand gaan word, inspekteer.
 • Die verwante owerhede, bure en die brandweer moet MINSTENS twee weke voor die beplande brand ingelig word en moet hul toestemming gee. Stel jou bure in kennis oor jou beplanning wanneer jy vir die permit aansoek doen.
 • Permitte is vir 15 dae geldig.
 • Grondeienaars moet die Overstrand Brandweerspan in kennis stel twee ure voor hulle die vuur aansteek by 028 313 8980.*

 

HERE’S WHAT TO THINK ABOUT WHEN PLANNING YOUR CONTROLLED BURN:

 • The weather – and most importantly, wind.
 • The vegetation you intend to burn.
 • Whether firebreaks are in place.
 • Whether partners are informed.
 • An action plan should things go wrong.
 • Check your equipment before you start.
 • Remain in contact with your staff
 • Adhere to all the condition on your permit

WAT OM IN AG TE NEEM WANNEER JY ’N BEHEERDE BRAND BEPLAN:

 • Die weer en, belangrikste van alles, die wind.
 • Die plantegroei wat jy beplan om te verbrand.
 • Of brandstroke reeds in plek is.
 • Of verwante rolspelers ingelig is.
 • ’n Aksieplan vir ingeval iets verkeerd gaan.
 • Gaan jou toerusting na voor jy begin.
 • Bly in kontak met jou personeel.
 • Kom al die bepalings van jou permit na. 

Other important regulations that you should consider:

 • You’re not permitted to burn on an Orange or Red Fire Danger Index day.
 • You need to contact the control centre before the burn starts.*
 • The conditions under which you may burn will be stipulated on your permit.
 • As the landowner, you are ultimately responsible for the fire, and its consequences.

DATES TO NOTE

Stack/fuel reduction burns:
1 May to 15 October

Agricultural burns:
20 February to September

Training burns:
Open throughout the year

Ecological/Prescribed burns: 
February to April
and September to November

A quick note: The difference between the different kinds of burns:

Prescribed burns include ecological, agricultural and controlled burns, meaning when the prescribed conditions are in place, you can burn.

A controlled burn is a fire started intentionally to reduce fire risks, by for example burning fuel loads.

An ecological burn is a fire started intentionally with the aim of restoring or supporting the health of the biodiversity. Some controlled burns are NOT ecological burns, should they, for example, be started at the wrong time of year or in a landscape that does not require wildfire.

Agricultural burns: This is a fire that is started intentionally under the correct conditions to clear land of combustible material for planting of crops.

Ander belangrike regulasies wat jy in gedagte moet hou

 • Jy mag nie op oranje of rooi brandgevaarindeks- (FDI-) dae brand nie.
 • Jy moet die beheersentrum kontak voor jy die vuur aansteek.*
 • Die brand voorwaardes word in jou permit uiteengesit.
 • As die grondeienaar is jy ten volle vir die brand en die gevolge daarvan verantwoordelik.

DATUMS OM TE LET

Stapel-/Brandbare materiaalbrande:
1 Mei tot 15 Oktober

Landboubrande:
20 Februarie tot September

Opleidingsbrande:
Regdeur die jaar•

Ekologiese/Voorgeskrewe brande
Februarie tot April
en September tot November

’n Kort nota oor die verskillende soorte brande

Voorgeskrewe brande sluit ekologiese, landbou- en beheerde brande in, wat beteken dat die brand kan plaasvind indien die voorgeskrewe bepalings in plek is.

’n Beheerde brand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om die risiko van wegholbrande te verminder, byvoorbeeld deur brandbare materiaal te verbrand.

’n Ekologiese brand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om die welstand van die biodiverse omgewing te herstel of te ondersteun. Sommige beheerde brande is nie ekologiese brande nie indien die vuur byvoorbeeld op die verkeerde tyd van die jaar of in ’n landskap wat nie ’n veldbrand benodig nie aangesteek word.

’n Landboubrand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om in die gepaste toestande landbougrond van brandbare materiaal skoon te maak in die voorbereiding vir saai.

A final tip:

It’s vital to use common sense before lighting the match. Be flexible based on the day (weather etc.) and be prepared to change should the circumstances not support a controlled burn. It’s safer to err on the side of caution.

  ’n Laaste wenk:

  Dis noodsaaklik om jou gesonde verstand te gebruik voor jy die vuur aansteek. Wees aanpasbaar op die dag (met die weer inaggenome, ens.) en wees daarop voorbereid om van plan te verander indien die toestande nie vir ’n beheerde brand reg is nie. Dis veiliger om oorversigtig te wees.

   CONTACT goFPA

   Email: info@overbergfpa.co.za

    

   +27 (0) 28 425 1690
   +27 (0) 63 690 7899

   GIVE

   You can get involved by providing goods to energise our fire-fighters. Here’s a list of non-perishable items you can drop off – that help sustain our fire-fighters working hard to protect our homes and nature

   DONATE

   Donations are made through the secure PayFast system.

    Amount

   SNAPSCAN

    

   reduction | readiness | response | recovery

    

   CONNECT WITH US

   Follow us on

   Twitter @OverbergFPA
   Facebook @goFPA
   Instagram @OverbergFPA

   for fire news & updates

   and other Partners