Overberg

(EXCLUDING THE OVERSTRAND RESPONSIBLE AREA)

burn permits

What you must know

brandpermit

Wat jy moet weet

Landowners can apply to undertake controlled burns on their properties. But it’s vital to adhere to a number of important guidelines and rules before lighting the match.

 

 • According to Overberg Fire & Rescue’s bylaws, it’s compulsory to obtain a burn permit BEFORE starting a controlled burn. The application form is available on the goFPA website
 • In order to receive a burn permit, landowners must provide information, such as where they intend to burn (including an accurate map) and what resources are available to control and extinguish the fire.
 • Neighbours must also be informed of the controlled burn AT LEAST 2 weeks prior to the burn.

The fire department considers each application carefully, and, based on the merits of the application, provides the landowner with a burn permit. 

There are two types of applications:

1. An application for stubble burning, light fuel burning on stubble lands and rubbish dump burns.
Download the permit application form here.

2. An application for veld, stack burns and slash burns – for which landowners require a standard permit. Download the permit application form here.

Grondeienaars kan aansoek doen vir beheerde brande op hul eiendomme. Maar dis noodsaaklik om aan ’n paar belangrike riglyne en reëls te voldoen voor jy die vuur aansteek.

 

 • Volgens Overberg Brandweerdienste se verordeninge is dit verpligtend om ’n brandpermit te kry voor jy ’n beheerde brand aansteek. Die aansoekvorm is beskikbaar op die goFPA-webtuiste.
 • Om ’n brandpermit te ontvang moet die grondeienaar inligting verskaf, soos waar die brand sal plaasvind (insluitend ’n akkurate kaart) en watter hulpbronne beskikbaar is om die brand te beheer en te blus.
 • Bure moet MINSTENS twee weke voor die beplande brand ingelig word.

Die Brandweerdienste oorweeg elke aansoek noukeurig en verskaf ’n brandpermit gebaseer op die meriete van die aansoek.

Daar is twee tipes aansoeke:

1. ’n Aansoek vir die brand van stoppellande, brandbare materiaal op stoppellande en vullisgate.
Laai die permitaansoekvorm hier af.

2. ’n Aansoek om veld-, stapel- en streepbrande – waarvoor eienaars ’n standaardpermit benodig.
Laai die permitaansoekvorm hier af.

HERE’S WHAT TO THINK ABOUT WHEN PLANNING YOUR CONTROLLED BURN:

 • The weather – and most importantly, the wind.
 • The vegetation you intend to burn.
 • Whether firebreaks are in place.
 • Whether neighbours are informed.
 • An action plan should things go wrong.  

WAT OM IN AG TE NEEM WANNEER JY ’N BEHEERDE BRAND BEPLAN:

 • Die weer en, belangrikste van alles, die wind.
 • Die plantegroei wat jy beplan om te verbrand.
 • Of brandstroke reeds in plek is.
 • Of bure ingelig is.
 • ’n Aksieplan vir ingeval iets verkeerd gaan.

Other important regulations that you should consider:

 • You’re not permitted to burn on an Orange or Red Fire Danger Index day.
 • Friday and weekend burns aren’t permitted – unless special permission is awarded by the fire department.
 • You must contact the control centre before the burn starts.
 • And all fires must be extinguished by 4.30pm.
 • As the landowner, you are ultimately responsible for the fire and its consequences.

A quick note: The difference between the different kinds of burns:

Prescribed burns include ecological, agricultural and controlled burns, meaning when the prescribed conditions are in place, you can burn.

A controlled burn is a fire started intentionally to reduce fire risks, by for example burning fuel loads.

An ecological burn is a fire started intentionally with the aim of restoring or supporting the health of the biodiversity. Some controlled burns are NOT ecological burns, should they, for example, be started at the wrong time of year or in a landscape that does not require wildfire.

Agricultural burns: This is a fire that is started intentionally under the correct conditions to clear land of combustible material for planting of crops.

Ander belangrike regulasies wat jy in gedagte moet hou

 • Jy mag nie op oranje of rooi brandgevaarindeks- (FDI-) dae brand nie.
 • Brande op Vrydae en naweke word nie toegelaat nie, tensy die Brandweerdienste spesiale toestemming verleen.
 • Jy moet die beheersentrum kontak voor jy die vuur aansteek.
 • Alle brande moet teen 16:30 geblus wees.
 • As die grondeienaar is jy ten volle vir die brand en die gevolge daarvan verantwoordelik.

’n Kort nota oor die verskillende soorte brande

Voorgeskrewe brande sluit ekologiese, landbou- en beheerde brande in, wat beteken dat die brand kan plaasvind indien die voorgeskrewe bepalings in plek is.

’n Beheerde brand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om die risiko van wegholbrande te verminder, byvoorbeeld deur brandbare materiaal te verbrand.

’n Ekologiese brand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om die welstand van die biodiverse omgewing te herstel of te ondersteun. Sommige beheerde brande is nie ekologiese brande nie indien die vuur byvoorbeeld op die verkeerde tyd van die jaar of in ’n landskap wat nie ’n veldbrand benodig nie aangesteek word.

’n Landboubrand is ’n vuur wat aangesteek word met die doel om in die gepaste toestande landbougrond van brandbare materiaal skoon te maak in die voorbereiding vir saai.

A final tip:

It’s vital to use common sense before lighting the match. Be flexible based on the day (weather etc.) and be prepared to change should the circumstances not support a controlled burn. It’s safer to err on the side of caution.

  ’n Laaste wenk:

  Dis noodsaaklik om jou gesonde verstand te gebruik voor jy die vuur aansteek. Wees aanpasbaar op die dag (met die weer inaggenome, ens.) en wees daarop voorbereid om van plan te verander indien die toestande nie vir ’n beheerde brand reg is nie. Dis veiliger om oorversigtig te wees.

   goFPA will administrate the ODM (excluding the area the Overstrand Fire team is responsible for) permit application process. ODM Fire Services will be responsible for the approval and issuing of the permit. Please email all applications to:  info@overbergfpa.co.za

   goFPA administreer die permitaansoekproses van die Overberg Distrikmunisipaliteit (Overstrand area van verantwoordelikheid uitgesluit). ODM Brandweerdienste is verantwoordelik vir die goedkeuring en uitreiking van die permit. E-pos asseblief alle aansoeke na info@overbergfpa.co.za.

   CONTACT goFPA

   Email: info@overbergfpa.co.za

    

   +27 (0) 28 425 1690
   +27 (0) 63 690 7899

   GIVE

   You can get involved by providing goods to energise our fire-fighters. Here’s a list of non-perishable items you can drop off – that help sustain our fire-fighters working hard to protect our homes and nature

   DONATE

   Donations are made through the secure PayFast system.

    Amount

   SNAPSCAN

    

   reduction | readiness | response | recovery

    

   CONNECT WITH US

   Follow us on

   Twitter @OverbergFPA
   Facebook @goFPA
   Instagram @OverbergFPA

   for fire news & updates

   and other Partners